Politica de Confidentialitate

În vederea asigurării aplicării și respectării prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date, începând cu data de 25 mai 2018 Clinica Medicală Cermed va solicita fiecărui pacient Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Decizia de a utiliza serviciile noastre medicale necesită consimţământul pacientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare pacient va semna electronic acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiază de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau ştergere a datelor, restricţionare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, pacientul se poate adresa Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Medical Cermed SRL urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu luna mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului derulate de Medical Cermed, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos. Medical Cermed poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul paginii web privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea de acte medicale.

„Pacient de firma“ înseamnă pacienții înregistraţi în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de Medical Cermed cu diverse categorii de entităţi.

„Pacient direct“ înseamnă pacienţii care se prezintă la Medical Cermed, fie direct plătitori, fie pacienţii care solicită efectuarea unor analize decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizatorii Funcţiei Programari Online” se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda servicii medicale din oferta Medical Cermed.

„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Medical Cermed, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Medical Cermed ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

• În cazul vizitatorilor Site-ului – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

-în cazul investigatiilor medicale efectuate de dumneavoastră pe Site: sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe. În funcţie de investigatiile efectuate, categoriile de date colectate pot fi diferite;

-în cazul Formularelor de sugestii/reclamatii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradă, sex.

-în cazul utilizarii Funcţiei Programari Online a Site-ului: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, CNP.

• În cazul Pacienților:

– Pacienți directi: pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: nume, prenume, user şi parola pentru contul web, buletinele rezultatelor analizelor medicale, CNP, adresa de e-mail, datele din cererea de analize;

– Pacienți de firma – pentru prestarea serviciilor de analize de laborator şi pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: user si parola pentru contul web, buletinele rezultatelor analizelor medicale, adresa de e-mail.

Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Pacienţilor, realizate de Medical Cermed în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize şi Nota de informare privind prelucrarea de date.

• În cazul Medicilor trimiţători:
Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător sunt prelucrate:

– pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate pacienților, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Medical Cermed transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;

– pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Medical Cermed, în contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.

• În cazul Pacienților de firma: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).
• În cazul potenţialilor pacienţi de firma, cum ar fi, în contextul solicitării unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.
• În cazul abonaţilor la Newsletter: nume, prenume, adresa de e-mail.
• În cazul persoanelor care contactează Medical Cermed prin intermediul Call Center, al altor numere de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Medical Cermed, în contextul:
– Programărilor pentru serviciile de analize de laborator decontate de CAS, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon.

– Programărilor telefonice ale Pacienţilor direct plătitori, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informaţii privind trimiterea medicală, număr de telefon.

– Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, creării contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzii online de analize medicale, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea la Newsletter sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau in cadrul relației cu Medical Cermed, pot fi prelucrate de Medical Cermed direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

• În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:
– In vederea preluării şi procesarii comenzilor de analize plasate online de către utilizatorii Funcţiei de comandă în cadrul Site-ului (prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii de pe Site)
– Executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, încheiate cu pacienții direcţi ai Medical Cermed;

– Transmiterea ofertelor personalizate, către persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de asistenţă medicală;

– În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de Pacienţii direcţi sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Medical Cermed în contextul desfășurării obiectului său de activitate:
În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi solicitarea de feedback), gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate şi prezentarea analizelor necesare – în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului;
In scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către pacienții de firma;
În scopul transmiterii rezultatelor analizelor medicale online către Medicii trimiţători;
În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Medical Cermed – în contextul prelucrărilor de date ale Medicilor trimiţători;
În scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare;
În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări telefonice;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Medical Cermed de a îşi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistenţă medicală, gestionarea sistemelor şi serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.

În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile Medical Cermed, afiliaţilor şi companiilor ce cooperează cu Medical Cermed, către pacienți.

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră. Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Medical Cermed.

Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Medical Cermed poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii Medical Cermed, partenerii contractuali (cum ar fi, Centrele Medicale colaboratoare, procesatorii de plăţi), inclusiv, împuterniciţi, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței.

Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, pacientul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Medical Cermed pot fi transferate în afara României, către state din UE.

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Medical Cermed acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Medical Cermed implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Medical Cermed, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Medical Cermed cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

– dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Medical Cermed, în conformitate cu cerinţele legale;

– dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

– dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit: după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate, dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

– dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

– dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Incepand cu data de 25 mai 2018, când va deveni aplicabil GDPR devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

– dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Medical Cermed către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Medical Cermed, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Medical Cermed ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Medical Cermed (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

– dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara UE, persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

Adresa: Constanta, Strada Constantin Hurmuzache, Nr. 9-13
E-mail: office@cermed.ro
In atentia Departamentului GDPR